Boston Restaurant Blog Photos

(From Boston's Hidden Restaurants)

photo of Something Savory, Arlington, MA

Photo of Something Savory, Arlington, Massachusetts
(Return to the Something Savory entry in the Boston Restaurant Blog, August, 2008.)
(Go to Boston Restaurant Blog photo Index.)